صفحه اصلی > طرح تکریم ارباب رجوع > قوانین و مقررات 

قوانین و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع

 

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداري:

كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاي دولتي و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است. بانك ها، شهرداري ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند.
شوراي عالي اداري در نودمين جلسه مورخ 25/1/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور تكريم و جلب رضايت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملكرد واحدهاي اجرايي كشور تصويب نمود، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي، شركت ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام هستند، از جمله نيروي انتظامي، شهرداري تهران و ساير شهرداري ها، بانك ها و شركت هاي بيمه، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسالمي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند.

 

شفاف و مستند سازي نحوه ارايه خدمات به ارباب رجوع:

ماده 1ـ كليه مديران، رؤسا و مسؤولين واحدهاي ستادي و اجرايي دستگاه هاي موضوع اين مصوبه (واحدهاي داراي ارباب رجوع مستقر در مركز، استان، شهرستان و بخش و....) مكلفند، جهت شفاف سازي نحوه ارايه خدمت به مردم حداكثر تا تاريخ 1/7/1381، اطلاعات لازم در خصوص خدمات قابل ارايه به ارباب رجوع را به نحوي كه حاوي موارد زير باشد، مستند كرده و در اختيار مراجعين قرار دهند:
ـ نوع خدمات قابل ارايه به ارباب رجوع
ـ‌ مقررات مورد عمل و مراحل انجام كار
ـ‌ مدت زمان انجام كار
ـ‌ مدارك مورد نياز و فرم هاي مورد عمل
ـ‌ عنوان واحد، محل استقرار، نام متصدي انجام كار و تعيين اوقات مراجعه 
ـ نوع فن آوري مورد استفاده
تبصره: رؤساي واحدهاي اجرايي در مركز و استان موظفند يك نسخه از اطلاعات و مكتوبات ارايه شده به مردم را حسب مورد به دبيرخانه شوراي تحول اداري دستگاه متبوع در مركز يا كميسيون هاي تحول اداري مربوط در استان ارسال نمايند.

اطلاع رساني از نحوه ارايه خدمات به مردم:

ماده 2ـ كليه اطلاعات مذكور در ماده يك بايد به ترتيب اولويت و از طرق ذيل به اطلاع عموم مردم و مخاطبين برسد:
ـ نصب تابلوي راهنما در مبادي ورودي و در معرض ديد مراجعان.
ـ ‌تهيه بروشور و توزيع بين ارباب رجوع و مخاطبان.
ـ نصب نام و نام خانوادگي، عوامل متصدي انجام كار، پست سازماني و روؤس وظايف اصلي كاركنان در محل استقرار آنان.
ـ راه اندازي خط تلفن گويا براي راهنمايي مردم حداكثر ظرف «7» ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه.
ماده 3ـ دستگاه هاي مشمول اين مصوبه مكلفند نسبت به تهيه كتاب راهنماي مراجعين و ايجاد سايت اينترنتي جهت اطلاع رساني در خصوص خدمات قابل ارايه دستگاه هاي اجرايي به مردم و ارباب رجوع براساس بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.

تدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با مردم:

ماده 4ـ دستگاه هاي مشمول اين مصوبه موظفند نسبت به تهيه و تدوين منشور اخلاقي سازمان متبوع مشتمل بر موارد ذيل با توجه به مباني اعتقادي و اخلاقي براي تثبيت رفتارهاي مناسب شغلي مورد انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمايند:
الف ـ‌ نظم و آمادگي براي ارايه خدمات به مردم، وقت شناسي، نظم و آراستگي لباس و...
ب ـ رعايت ادب و نزاكت، عدالت و انصاف در ارايه خدمات خوب به مردم، همكاري و خوش برخوردي
ج ـ آمادگي براي ارايه اطلاعات و توضيحات كافي در هنگام مورد نياز به خدمت گيرندگان.
د ـ وجود تمايلات مثبت به كار، متناسب با نوع كار و فعاليت ها.
ه- براي احترام به ارباب رجوع كليه واحدهاي اجرايي موظفند فضاي مناسب اداري براي حضور ارباب رجوع اختصاص دهند و امكانات و تسهيلات لازم را براي آسايش و استقرار آنان فراهم نمايند.
وـ تمامي واحدها مكلفند نام و نام خانوادگي عوامل متصدي انجام كار، پست سازماني و فهرست اصلي وظايف كاركنان خود را در محل استقرار آنان به نحو مناسب و قابل رؤيت براي مراجعان نصب نمايند.
ز ـ واحدهاي اجرايي موظفند به منظور كاهش ارتباط كاركنان و ارباب رجوع و نيز رعايت شأن مردم نسبت به ايجاد گيشه هاي خدماتي بر اساس مصوبه شماره 5051/دش/1 مورخ 20/5/1375 شوراي عالي اداري اقدام نمايند.

بهبود و اصلاح روش هاي ارايه خدمات به مردم:

ماده 5ـ رؤساي هر يك از واحدهاي اجرايي موظفند حداكثر تا تاريخ 1/7/1381 روش هاي مورد عمل خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با كسب نظر از متصديان ارايه خدمات و خدمت گيرندگان، اصلاح و ضمن اجراء يك نسخه از روش اصلاح شده را براي كميسيون تحول اداري دستگاه مربوط در استان ارسال دارند.
ماده 6ـ شورا يا كميسيون تحول اداري دستگاه موظف است، روش هاي اصلاح شده پيشنهادي را مجدداً بررسي و مميزي نموده و بهترين روش قابل تسري را انتخاب نموده و پس از تطبيق با قوانين و مقررات و بهسازي آنها، جهت اجراء به كليه واحدهاي استاني و شهرستاني و... تابعه ابلاغ نمايد.
تبصره: دستگاه هايي كه فاقد شورا يا كميسيون تحول اداري مي باشند، بررسي هاي فوق الذكر توسط واحدهاي تخصصي مربوط انجام خواهد شد.
ماده 7 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي آشنايي مديران، رؤسا، عوامل و متصديان واحدهاي اجرايي، دستورعمل نحوه مستندسازي و اصلاح روش هاي انجام كار و شيوه هاي اطلاع رساني ارايه خدمات را به روش ساده ظرف مدت 45 روز تهيه و تنظيم و در اختيار دستگاه ها قرار دهد.
تبصره: مركز آموزش مديريت دولتي و واحدهاي آموزشي دستگاه هاي اجرايي موظفند، آموزش هاي لازم را براساس دستور عمل هاي مربوط حداكثر در 12 ساعت به مديران، رؤسا، عوامل و متصديان واحدهاي مشمول كه متقاضي آموزش هستند، ارايه نمايند.


نظرسنجي از مردم:

ماده 8ـ واحدهاي اجرايي موظفند هنگام ورود ارباب رجوع، برگ نظرسنجي در اختيار وي قرار دهند و نظر ارباب رجوع را در خصوص نحوه گردش كار، همچنين تطبيق يا عدم تطبيق آن با ا طلاعات اعلام شده قبلي و رفتار متصديان انجام كار جويا شوند. برگ نظرسنجي مي تواند ظهر برگ ملاقات و يا به هر طريق ديگر با رعايت صرفه جويي و اختصار طراحي شود.
تبصره 1: واحدهاي اجرايي موظفند نسبت به راه اندازي و استقرار پست صوتي و صندوق پيشنهادات به منظور اخذ مشاوره و راهنمايي از مردم اقدام نمايند.
تبصره 2: در پايان هر ماه برگ هاي نظرسنجي توسط رييس واحد مربوطه، بررسي و كساني كه براساس دستور عمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بر مبناي نظرسنجي مردم از حدانتظار بالاتر ارزيابي شوند مورد تشويق قرار گيرند و با كاركناني كه موجبات عدم رضايت ارباب رجوع را فراهم كرده اند، برخورد قانوني شود.
ماده 9 ـ مركز آمار ايران در مركز و استان ها موظف است جهت سنجش ميزان رضايت مردم از دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مشمول اين مصوبه ساليانه طرح افكارسنجي ميزان رضايت مردم را اجرا و نتايج به دست آمده را به تفكيك دستگاه ها در بهمن ماه هر سال به دولت ارايه نمايد.


نظارت بر حسن رفتار كاركنان دستگاه هاي اجرايي با مردم:

ماده 10ـ كليه دستگاه هاي مشمول اين مصوبه موظفند جهت تحقق اهداف مصوبه و نظارت بر اجراي آن، همچنين پيگيري، راهنمايي و رفع موانع و ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني تحت مديريت خود اقدامات ذيل را انجام دهند.
الف ـ تجهيز واحدهاي بازرس و رسيدگي به شكايات جهت بازرسي و تهيه گزارشهاي لازم.
ب ـ انتخاب بازرس ويژه از طرف وزير يا بالاترين مقام مسوول دستگاه براي بازرسي، راهنمايي و ارايه گزارش مستمر از پيشرفت و اجراي مصوبه.
تبصره: براي هر وزارتخانه يا سازمان مستقل، و استانداري ها انتخاب حداقل 5 بازرس به طريق مذكور در بند «ب» ضروري مي باشد.
ماده 11ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانداران استان ها موظف هستند برحسن اجراي اين مصوبه نظارت نمايند و موارد عدم اجراي مصوبه را به وزير يا بالاترين مقام مسوول دستگاه گزارش كنند. مقام مسوول پس از بررسي موضوع و در صورت موجه بودن علت عدم اجراي مصوبه، ضمن ارايه راهنمايي هاي لازم براي واحد ذيربط، مدت يك ماه را جهت رفع مشكل تعيين و اجراي آن را پيگيري كند. در صورتي كه در مدت تعيين شده نسبت به اجراي مصوبه در واحد مربوطه اقدام نگردد، مراتب از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به رييس جمهوري گزارش مي شود.
تبصره 1ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانداران براي اجراي اين مصوبه به تعداد مورد نياز به كارشناسان متعهد، متخصص و ذيصلاح خود را مركز و استان ها، حكم بازرسي صادر خواهند نمود. اين كارشناسان ضمن مراجعه به واحدهاي اجرايي دستگاه هاي مشمول مصوبه، نحوه انجام امور را بررسي و نسبت به تهيه گزارش اقدام مي نمايند. دستگاه هاي مشمول اين مصوبه موظف به همكاري در جهت حسن اجراي مأموريت هاي محوله با كارشناسان اعزامي سازمان يا بازرسان استانداري مي باشند.
تبصره 2ـ كارشناسان و بازرسان منتخب پس از طي آموزش هاي لازم با استفاده از چك ليست هاي هماهنگ و استاندارد نسبت به انجام مأموريت محوله اقدام مي نمايند.
تبصره 3ـ استانداران مي توانند از بين افراد صاحب صلاحيت و واجد شرايط متعهد و متخصص دانشگاهي يا بازنشسته كه داوطلب نظارت بر اجراء اين مصوبه مي باشند پس از تأييد ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان، ناظر يا بازرس افتخاري، انتخاب و حكم صادر نمايند.
تبصره 4ـ شوراي اسلامي شهر، شهرستان و استان در صورت نياز به نظارت مردمي. بازرسان واجد شرايط خود را به استاندار استان مربوط پيشنهاد مي نمايند، تا به عنوان ناظر يا بازرس افتخاري با رعايت تبصره 3 اين ماده انتخاب و حكم صادر شود. تشويق و تقدير از مديران و كاركنان موفق و برخورد قانوني با مديران و كاركناني كه موجب نارضايتي مردم مي گردند:
ماده 12ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است جهت اعمال و تأثير نظرات مردم و ارباب رجوع در وضعيت استخدامي كاركنان دستگاه هاي مشمول اين مصوبه، نسبت به تهيه و تنظيم لوايح و مصوبات مربوط در زمينه تشويق و تنبيه كاركنان و رسيدگي به شكايات ارباب رجوع، حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه، اقدام نمايد. اين مقررات بايد به نحوي وضع شود كه رعايت حقوق مردم و كسب رضايت ارباب رجوع در چارچوب مقررات موضوعه، در دستگاه هاي اجرايي را تأمين نمايد.
تبصره: تا تصويب لوايح و مصوبات پيش بيني شده در ماده 12، دستگاه هاي مشمول اين مصوبه مي توانند از محل اعتبارات بودجه جاري، مازاد درآمد موضوع تبصره ذيل ماده 76 قانون برنامه سوم، اعتبارات خارج از شمول، و ساير منابع با استفاده از اختيارات مربوط نسبت به تشويق و پرداخت پاداش به مديران و كاركناني كه در اجراي اين مصوبه موجب جلب رضايت مردم مي گردند، اقدام نمايند.
براي تسريع در انجام اين تبصره، اختيارات لازم جهت پرداخت پاداش از طريق مقامات مسوول به مديران استاني و رؤساي شهرستان هاي اعطا گردد.
ماده 13ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به تهيه و تدوين دستور عمل تشويق و تنبيه حاوي اعطاي لوح، تحت عنوان جايزه تكريم، اعطاي نقدي و همچنين برخوردهاي قانوني به همراه چگونگي معرفي كاركنان و مديران واحدهاي اجرايي و سازمان ها و مؤسسات در فضاي محلي، منطقه اي و ملي كه بيشترين و بهترين اقدامات را جهت كسب رضايت مردم و بهبود كيفيت خدمات خود انجام 
داده اند،‌ اقدام نمايد.
تبصره: ارباب رجوع و مراجعاني كه پيشنهاد سازنده آنان در اصلاح روش هاي انجام كار و رضايت مردم مؤثر واقع شده است نيز مشمول تشويق اين ماده هستند.
ماده 14ـ وزرا و رؤساي دستگاه هاي مستقل موظفند براساس گزارش هاي واصله از نمايندگان خود و استانداران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ضمن انجام تشويق ها و تقديرهاي لازم، در مورد مديران بي تفاوت و غيرمؤثر كه موجبات رفع مشكلات مردم را فراهم نمي كنند، در صورت عدم توجه به تذكرات مربوط، نسبت به عزل آنها و انعكاس موضوع برحسب اهميت در محيط سازماني و خارج از آن و ساير برخوردهاي قانوني، اقدام نمايند.


ساير موارد اجرايي:

ماده 15ـ‌ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي پيشگيري و مبارزه با ارتشا و ريشه كني آن در دستگاه هاي اجرايي، لايحه قانوني تشديد مبارزه با اين پديده مذموم را حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به هيأت دولت تقديم نمايد.
ماده 16ـ‌ وزرا و رؤساي دستگاه هاي مشمول اين مصوبه موظفند با فعال نمودن شوراها و كميسيون هاي تحول اداري و معاونت ها و مديريت هاي ذيربط نسبت به آموزش و توجيه مديران، رؤسا و كارشناسان واحدهاي مروبط اقدام نموده، پيگيري و اجراي اين مصوبه را در اولويت اول دستگاه خود قرار دهند.
ماده 17ـ در اجراي ماده 167 قانون برنامه سوم توسعه، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به اطلاع رساني و فراگيرسازي مفاد اين طرح اقدام مي نمايد.
ماده 18ـ‌ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسؤول نظارت بر اجرا دقيق اين مصوبه است، كه از طريق مختلف (منجمله تشكيل جلسات مستمر با نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي اجرايي) گزارش هاي پيشرفت مصوبه را اخذ و به رييس جمهور گزارش نموده و در شوراي عالي اداري مطرح مي نمايد. و موارد عدم پيشرفت فعاليت ها را از وزير مربوطه در شوراي مذكور پيگيري مي نمايد.
تبصره: استانداران مسؤول پيگيري و نظارت بر اجرا موضوع اين مصوبه در استان مربوطه هستند و ضمن در اولويت قراردادن موضوع، مساعدت هاي لازم را اعمال و با تذكر مواردي كه سستي يا بي تفاوتي نسبت به اجرا اين مصوبه مشاهده مي كنند، گزارش پيشرفت را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رييس جمهور يا معاون اول ايشان ارايه مي نمايند.
ماده 19ـ دستگاه هاي اجرايي مشمول اين مصوبه در صورت نياز مي توانند هزينه هاي اجراي اين مصوبه را تا سقف اعتبارات مصوب در موافقت نامه هاي بودجه هزينه اي و سرمايه اي پيش بيني نمايند و در صورتي كه براي توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات نياز گسترده اي به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري باشد، چنان چه در بودجه مصوب پيش بيني نشده باشد با ارايه طرح و پروژه هاي مربوطه مي توانند از اعتبارات پيش بيني شده در بند «الف» تبصره «13» بودجه سال 1381 استفاده نمايند.
تبصره: دستگاه هاي اجرايي استاني مي توانند براي اجراي اين مصوبه با تأييد سازمان و مديريت برنامه ريزي استان از اعتبارات مازاد درآمد موضوع تبصره ذيل ماده 76 قانون برنامه سوم توسعه استفاده نمايند.
ماده 20ـ دستگاه هاي اجرايي مشمول موظفند گزارش عملكرد خود را در خصوص اين مصوبه هر سه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال و سازمان مذكور نيز موظف است، هر 6 ماه يك بار اطلاعات واصله را جمع بندي و نتايج آن را بر حسب مورد به شوراي عالي اداري گزارش نمايد.