صفحه اصلی > طرح تکریم ارباب رجوع > آداب برخورد با ارباب رجوع 

 علت وجودي هر سازمان و دستگاهي به ارائه خدماتي است که به افراد مختلف ارائه مي دهد. ما از اين افراد در سازمان به عنوان ارباب رجوع ياد مي کنيم.

     برخورد با او از هر گروه و صنفي که باشد و با هر روحيه اي اعم از ناراحت، عصباني،خوشحال و ... زماني که وارد دفتر کارمان مي شود تابع شرايط خاصي است که تحت عنوان”آداب برخورد با ارباب رجوع“به تشريح آن مي پردازيم.

1. شرط اول برخورد کارکنان با ارباب رجوع آنست که با رويي گشاده با او برخورد نماييم

         و حتي در سلام کردن از مراجعين سبقت بگيريم و با چهره اي بشاش از آنان احوالپرسي کنيم چرا که اينگونه برخوردها باعث مي شود ارباب رجوع حتي اگر کارش انجام نشدني و يا بدون جواب باشد از اين که مورد احترام واقع شده است، با رضايت کامل اتاقمان را ترک کند.

        در واقع يک تبسم کافي است تا احساس محبت و صميميت را در مراجعين به وجود آورد و اصولاً برخورد خوب با هر ارباب رجوعي هميشه خاطره خوبي در ذهن آنان باقي مي گذارد.

2.  صبر وحوصله شرط دوم برخورد با ارباب رجوع است.

 بدين معني که بايد به حرف هاي    آنان دقيقاً گوش سپرده و با اشاراتي که حاکي از ميل و رغبت باشد به آنان اجازه داد تا تمام حرفهاي خود را بزنند و بعد از آن با ملايمت جواب مناسب وسنجيده اي به آنان داده شود. به همين منظور کارمندان در مواجه با مراجعين بايد شکيبا و بردبار باشند زيرا  ارباب رجوع صرف نظر از هر طبقه و صنفي که باشد با روحيات متمايزي اعم از ناراحت، خوشحال، عصباني و ...به ما مراجعه مي نمايد و ضمن آنکه تمامي ناراحتي ها، عصباني ها و ناکامي ها و ...بيرون را با خود به مؤسسه آورده، در برخورد با کارکنان آن را منعکس مي کنند و انتظار دارند تا خواسته هايشان با سرعت و دقت انجام پذيرد. بنابراين برآورده  کردن خواسته هاي مراجعين با صبر و شکيبايي اهميت بسيار دارد.

3.  امروزه جامعه شناسان بر اين باورند که براي نفوذ در مردم بايد از راه زبان آنان وارد شد و به عبارتي ديگر به زبان عامه سخن گفت .بنابراين در برخورد با ارباب رجوع بايد به گونه اي سخن گفت که براي آنان قابل فهم ودرک باشد و از به کار برد ن ا لفاظ و اصطلاحاتي که فهم آن سنگين است خودداري شود زيرا اگر با آنان با زباني سخت و توام با فخر وتکبر وبي اعتنايي روبرو شويد هرچند خواسته آنان برآورده شود اما هرگز با رضايت دفتر کارمان را ترک نخواهند کرد.

     البته اين نکته فراموش نشود در برخورد با مراجعين بايد به فراخور شخصيت و ميزان آگاهي افراد با آ نان برخورد نمود و از روش هاي سازنده و معقول استفاده کرد.

4. اهميت يک سازمان امروزه به ميزان اعتمادي است که مردم به آن دارند، داشتن ساختمان هاي بزرگ و مجلل و امکانات گسترده به هيچ وجه بر اين اعتماد نمي افزايد و اين مهم تحقق نمي يابد مگر با جلب رضايت مراجعين که از طريق برخوردهاي صميمي و سازنده هر دستگاه با ارباب رجوع ممکن مي شود.

      بنابراين کارمندان هر دستگاه بايد تمام سعي و کوشش خود را در جهت تاٌمين خواسته هاي مراجعين به کار گيرند و اگر خود توان آن را ندارند از ديگر همکاران و افراد مافوق استمداد جويند تا در نهايت پاسخي پخته و منطقي به آنان داده شود و به طور حتم اگر خودسرانه و عجولانه پاسخي داده شود در انجام وظيفه سستي شده است.