چشم انداز سه ساله

·         ایجاد سیستم مالی جهت صرفه جویی حاصله از فعالیتهای خودکفایی

·         تهیه شناسنامه فنی جهت کلیه قطعات قابل ساخت در داخل کشور

·         افزایش در صد استفاده از تجهیزات ،مواد و اقلام یدکی ساخت داخل