صفحه اصلی > تماس با ما > سایر ادارات 

به منظور برقراری ارتباط با ادارات شرکت پالایش گاز پارسیان می توانید از اطلاعات تماس این واحدها به شرح ذیل استفاده نمایید:

 
دبیرخانه مرکزی:
 شماره تلفن : 1-52112640-071
شماره دورنگار: 52726187-071
 
امور کالا:
 شماره تلفن : 11-52112701-071
 شماره بررسی منابع: 19 و 52112713-071
شماره دورنگار: 52112705-071
تاییدیه دورنگار: 52112716-071
 
امور قراردادها و پیمان ها:
 شماره تلفن دفتر : 52112545-071
شماره دورنگار: 52824729-071
 
حراست:
 شماره تلفن دفتر : 52112078-071
شماره دورنگار: 52114128-071
 
پشتیبانی فنی سایت:
 شماره تلفن دفتر : 52112684-071
ایمیل: Computer@nigc-parsian.ir