صفحه اصلی > دانش و اطلاعات > پیشکسوتان پارسیان 
پیشکسوتان پالایشگاه پارسیان

 

محمدرضا عبدی سهزابی تاریخ بازنشستگی: 1396/09/01