انتخاب واحد صنعتي سبز

از آنجاييکه نهادينه کردن رابطه بخش صنعت و خدمات با حفظ محيط زيست يکي از اهداف سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد در جريان انتخاب واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز شاخص ها و معيارهايي جهت مميزي واحدها لحاظ ميگردد که مهمترين معيارها براي انتخاب اينگونه صنايع و واحدهاي خدماتي شامل موارد زير ميباشد:

·         نصب و راه اندازي يا اصلاح سيستم تصفيه و کنترل آلودگي آب ،هوا و صداو ..

·         نصب و راه اندازي سيستم بازيافت مواد زايد و اجراي برنامه مديريت پسماند

·         مصرف انرژي و جايگزيني انرژي هاي پاک

·         پياده سازي نظام مديريت زيست محيطي و اخذ گواهينامه هاي زيست محيطي

·         سازگار نمودن چرخه توليد با محيط زيست

·         ايجاد و توسعه فضاي سبز با محيط زيست

·         فعاليت هاي آموزشي به منظور ارتقا دانش زيست محيطي کارکنان

·         رعايت کليه استانداردهاي زيست محيطي در بخش هوا،صدا،آب،خاک،پسماند و غيره

·         استفاده از منابع سازگار با محيط زيست و توليد محصولات پاک و نوع بسته بندي در فرايند واحدهاي توليدي

·         بکارگيري فناوريهاي نوين و پاک در کاهش و حذف آلاينده هاي خروجي از واحدهاي صنعتي و خدماتي

·         بکار گيري انرژي هاي نو در فرايند واحدهاي صنعتي و خدماتي و همچنين اجراي طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدها

·         اصلاح الگوي مصرف و مديريت بهينه مصرف اب در صنايع و تجهيزات و استفاده از فناوريهاي نوين و بازچرخاني آب در فرايند توليد

·         پياده سازي نظام مديريت سبز مطابق بند ز  ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه

 

 

تعاريف:

واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز در سطح استان:به واحدهاي صنعتي و خدماتي اطلاق ميشود که بر اساس معيارهاي زيست محيطي انتخاب واحدهاي صنعتي و خدماتي و بنا به تشخيص اداره کل حفاظت محيط زيست استان ذيربط تلاش قابل تقديري در طول سال موردنظر در راستاي حفاظت از محيط زيست انجام داده باشد.

 

 

 

واحدهاي برگزيده صنايع و خدمات سبز در سطح ملي:

به واحدهاي صنعتي و خدماتي گفته ميشود که در گروه صنعتي و يا خدماتي مور نظر مطابق با ضوابط استقرار صنايع در بين واحدها ي صنعتي و خدماتي استان ارزنده ترين تلاش را در طول سال موردنظر برا ي حفظ محيط زيست انجام داده اند و بالاترين امتياز را در گروه خود کسب نموده اند.