صفحه اصلی > دانش و اطلاعات > قوانین، مقررات و دستورالعمل های بهداشت، ایمنی و محیط زیست 

به منظور آشنایی هر چه بیشتر با قوانین، مقررات و دستورالعمل های ایمنی، بهداشت و محیط زیست، برخی از مقررات و استانداردهای مذکور در این زمینه گردآوری شده و  از طریق لینک های زیر می توانید آنها را مطالعه نمایید.


مجموعه مقررات بهداشت حرفه اي صنعت نفت

استاندارد خروجي دودكش واحد صنعتي

مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه

استاندارد كيفيت هواي آزاد

کتابچه OEL وزارت بهداشت

حدود مجاز مواجهه شغلي(OEL)

فصل چهارم قانون كار

قانون هواي پاك

پرميت الف